W Polsce występuje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w przekroju wojewódzkim. W 2018 r. rozpiętość między skrajnymi wartościami wskaźnika dla mężczyzn wynosiła 3,5 roku. Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający na terenie województwa łódzkiego (72 lata), natomiast najdłużej w województwie podkarpackim (75,5 roku). Wśród kobiet zróżnicowanie jest mniejsze i wynosi 2,5 roku. Kobiety żyją najkrócej w województwie łódzkim i śląskim (80,9 lat). Województwo podkarpackie charakteryzuje się z kolei najdłuższym trwaniem życia – kobiety dożywają tam przeciętnie wieku 83,2 lat. Ogólnie można stwierdzić, że we wszystkich województwach leżących na terenach Polski wschodniej i południowo-wschodniej przeciętne trwanie życia kobiet jest wyższe od średniej dla kraju.

Zobacz mapę na osobnej stronie

Nadumieralność mężczyzn jest wyraźnie widoczna we wszystkich województwach. W 2018 r. dysproporcja między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn i kobiet były największa w warmińsko-mazurskim (9,1 lat), najniższa w opolskim (7,2 lat).

Zobacz mapę na osobnej stronie