Korzystając z udostępnionych przez GUGiK usług przeglądania WMTS krajowego geoportalu, dodaliśmy do naszej mapy topograficznej trzy nowe warstwy: BDOT, rzeźba, hipsometria.

Mapa topograficzna

BDOT

Pierwsza z nich to Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Treść i szczegółowość bazy BDOT10k odpowiada mapie topograficznej w skali 1:10 000, gdzie zakres tematyczny obejmuje m.in. informacje o: sieci wodnej, sieci komunikacyjnej, sieci uzbrojenia terenu, pokryciu terenu, budynkach, budowlach i urządzeniach, kompleksach użytkowania terenu, terenach chronionych, jednostkach podziału terytorialnego.

Rzeźba i Hipsometria

Kolejne dwie warstwy prezentują dane wysokościowe. Warstwa Rzeźba przedstawia wysokość za pomocą metody cieniowania barwą szarą. Warstwa Hipsometria przedstawia wysokość za pomocą skali barw hipsometrycznych. Obie warstwy są przezroczyste, przez co po ich aktywowaniu widoczny jest podkład jednej z włączonych warstw mapy podkładowej (Topo, BDOT, Satelita, Drogowa)