Mapa geologiczna Polski to prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB geportal zawierający zbiór cyfrowych map geologicznych Polski. Na serwis składa się kilkanaście warstw, m.in. mapa geologiczna Polski bez utworów kenozoiku w skali 1:1000 000, szczegółowe mapy geologiczne Polski w skali 1:50 000 czy szczegółowe mapy geologiczny Tatr w skali 1:10 000.

Podstawowe elementy aplikacji to okno mapy, wyświetlające mapę zapisaną w witrynie Portalu danych przestrzennych PIG-PIB, oraz widżety, czyli elementy graficznego interfejsu użytkownika, zwiększające funkcjonalność aplikacji.

Podstawowy zestaw widżetów w aplikacji:

 • Dodaj dane – umożliwia użytkownikom dodawanie danych do mapy przez wyszukiwanie warstw w usłudze ArcGIS Online lub w witrynie Portalu PIG-PIB;
 • Lista warstw – wyświetla listę warstw tematycznych w aplikacji;
 • Legenda – wyświetla legendę dla widocznych warstw na mapie;
 • Zapytanie – wyszukiwanie danych atrybutowych i przestrzennych z warstw tematycznych poprzez realizację zdefiniowanego wcześniej zapytania;
 • Galeria map bazowych – umożliwia wybranie dostępnych map bazowych;
 • Zakładka – umożliwia wybranie lub tworzenie własnych zakładek przestrzennych do szybkiej nawigacji;
 • Udostępnienie – umożliwia udostępnienie aplikacji przez opublikowanie jej na koncie w serwisie społecznościowym, wysłanie wiadomości e-mail z łączem lub osadzenie łącza w witrynie;
 • Pomiar – umożliwia mierzenie obszaru poligonu, długości linii lub wyszukiwanie współrzędnych punktu;
 • Wyszukiwanie – usługa geokodowania, wyszukiwanie miejsc lub adresów;
 • Analiza zdarzeń – umożliwia lokalizowanie zdarzeń na mapie oraz analizowanie informacji z różnych warstw obiektowych w określonej odległości od zdarzenia;
 • Zaznacz – umożliwia interaktywne wybieranie obiektów na mapie oraz wykonywanie działań na wybranych obiektach;
 • Tabela atrybutów – wyświetla widok tabelaryczny atrybutów warstw tematycznych;
 • Moja lokalizacja – wykrywa fizyczną lokalizację użytkownika;
 • Pomoc – szczegółowy opis działania aplikacji.

Zawartość serwisu:

Mapy poglądowe

 • Atlas geologiczny Polski: mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1:750 000. Praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym Z Kotańskiego, Warszawa 1997
 • Mapa geologiczna Polski bez utworów kenozoiku w skali 1:1000 000. Redakcja naukowa: Ryszard Dadlez, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski, Warszawa 2000
 • Mapa geologiczna Polski w skali 1:500 000. Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski i obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe).

Mapy arkuszowe

 • Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 jest opracowaniem, wyjaśniającym budowę geologiczną kraju z uwzględnieniem stratygrafii, petrografii, tektoniki, a także genezy utworów.
 • Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000 przedstawia litologię i genezę utworów występujących na powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska geodynamiczne, antropogeniczne i hydrogeologiczne.
 • Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1:10 000. Prezentuje budowę geologiczną polskiej i częściowo także słowackiej części Tatr oraz południowego Podhala. Składa się z trzech map: mapy utworów powierzchniowych (mapa zakryta), mapy bez utworów czwartorzędowych (mapa odkryta), szkicu tektonicznego
 • Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000. Obejmuje mapę utworów powierzchniowych (mapa zakryta) uwzględniającą rodzaje osadów, ich genezę i wiek oraz mapę bez utworów czwartorzędu (mapa odkryta)

Inne warstwy tematyczne

 • Mapy arkuszowe w skali 1:50000
 • Regiony fizycznogeograficzne Polski - warstwy są wynikiem prac prowadzonych w ramach zlecenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pod nazwą „Weryfikacja przebiegu granic regionów fizycznogeograficznych w formacie SHP (shapefile)”, realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie ostatniego podziału fizycznogeograficznego opracowanego przez prof. Jerzego Kondrackiego (1998, 2000)

 Źródło: PIG-PIB